Behandelovereenkomst:

Er is mij veel aan gelegen vooraf duidelijke afspraken te maken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden en de onderstaande behandelovereenkomst. Op het moment dat u de praktijk bezoekt, treden beiden automatisch in werking.

 • Aan elke (hypno)sesessie gaat een kort gesprek vooraf. Voor uw eerste hypnosesessie bent u of mondeling of door middel van  toegestuurde informatie of tijdens de intaken geïnformeerd wat u tijdens uw bezoek aan Dalmvisie kunt verwachten. Dit stelt u in de gelegenheid in het korte voorgesprek gerichte vragen te stellen.
 • U als cliënt verplicht zich voor de afgesproken sessie relevante informatie te verstrekken. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie (al dan niet aanwezig in een dossier bij een arts, specialist of andere behandelaar) zijn voor uw verantwoordelijkheid.
 • U gaat akkoord met de tariefstelling, de algemene voorwaarden en de behandelovereenkomst zoals deze op de website worden vermeld.
 • Dalmvisie heeft een geheimhoudingsplicht conform de Nederlandse wetgeving.
 • U hebt recht op inzage in uw cliëntendossier.
 • Voor kinderen jonger dan 16 jaar geldt dat beide ouders of wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk toestemming moeten verlenen voordat een hypnosesessie plaats kan vinden..
 • De behandeling kan op ieder moment met wederzijds goedvinden worden beëindigd.
 • Wanneer u als hulpvrager voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt of nodig acht, dan kunt u onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.
 • Wanneer u als hulpvrager tegen mijn advies het behandeltraject voortijdig beëindigt, kan u gevraagd worden een verklaring te ondertekenen waarin u bevestigt dat u op eigen verzoek en onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject voortijdig hebt beëindigd.
 • Ik kan, wanneer er een situatie ontstaat waarin redelijkerwijs van mij niet verwacht kan worden dat het behandeltraject wordt voortgezet, onder vermelding van de reden het behandeltraject met onmiddellijke ingang eenzijdig beëindigen.
 • Ik kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel uitblijven van resultaat of, hoe ondenkbaar ook, negatieve gevolgen die na een behandeling optreden. Hypnotherapie heeft veel mogelijkheden maar ook beperkingen.
 • Ik kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel uitblijven van resultaat of negatieve gevolgen die voortvloeien uit zeflhypnosesessies waarbij u uw veranderwens of veranderwensen hebt ingesproken.
 • Hypnotherapie is niet geschikt voor het stellen van een diagnose of voor het behandelen van een ziekte of aandoening. Hypnotherapie is uitermate geschikt als complementaire behandelmethode naast behandelingen in de reguliere gezondheidszorg. Ik stel het op prijs wanneer u uw huisarts en/of specialist op de hoogte brengt van het feit dat u een klacht en/of veranderwens met behulp van hypnose laat behandelen.
 • Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van hypnotherapie niet weggenomen worden. Behandelingen met hypnotherapie kunnen wel een positieve bijdrage leveren aan de ondersteuning van uw gezondheid en uw gevoel van welbevinden.
 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met uw huisarts en/of behandelend specialist veranderd of achterwege gelaten worden.
 • U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw gezondheid.